Echipa de impelementare si managerul de proiect va invita sa luati parte la ” conferinta de inchidere a proiectului geospace ” care va avea loc joi 26 septembrie 2013 in Amfiteatrul Facultatii de Geografie incepand cu ora 12. Va asteptam cu drag !

Afisul conferintei     ***   Invitatie

GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei

Prezentarea proiectului:

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (2007–2013)/Contract POSDRU /87/1.3/S/57378 a fost iniţiat şi lansat cu scopul de a furniza răspunsuri concludente şi instrumente performante, indispensabile în vederea surmontării unor stări deficitare existente la ora actuală în predarea geografiei în învăţământul preuniversitar din ţara noastră. Respectivele stări au la origine cel puţin trei cauze definitorii:

1. Decalajul considerabil care s-a creat în ultimele două decenii între ştiinţa geografică promovată în mediile academice şi geografia ca disciplină de de studiu în învăţământul preuniversitar.

2. Ponderea apreciabilă a profesorilor care (din motive obiective, generate în mare măsură de dinamica intrinsecă recentă a domeniului) nu posedă cunoştinţele necesare utilizării instrumentelor de „vârf” (ale TIC şi teledetecţiei) în predarea geografiei în şcoală.

3. Caracterul desuet al tehnicilor şi instrumentelor utilizate în prezent în didactica geografiei, mijloace vădit neadecvate promovării valenţelor practic-aplicative graţie cărora statutul ştiinţific al geografiei contemporane s-a consolidat apreciabil, în special ca urmare a recunoaşterii valenţelor sale utile în soluţionarea unui spectru larg de probleme din sfera socio-economică.

Datorită acestora geografia şcolară din România reflectă în mică măsură spectaculoasele schimbari de paradigmă ce au survenit în domeniului ştiinţific în sine. Elevii continuă să înveţe şi în prezent o geografie desuetă, prin conţinut şi aplicabilitate, în care predomină neproductiv descriptivismul, enciclopedismul, idiografismul, empirismul etc.

Manualele şcolare abundă din păcate în informaţii neesenţiale, dificil de generalizat, adeseori depăşite sau perisabile in timp. Mai mult, preocupările actuale ale geografiei ca domeniu ştiinţific sunt cvasiabsente, iar tehnicile şi instrumentele ce au revoluţionat latura practică a domeniului (specifice teledetecţiei, analizei S.I.G.), sunt aproape inexistente.

La cele de mai sus se adaugă neconcludenţa discursului interdisciplinar şi multidisciplinar, caracterul perimat al suporturilor de predare, în vădit contrast cu necesităţile reale presupuse de formarea competenţelor şi deprinderea abilităţilor şi aptitudinilor practice specifice „noii geografii” (P. Gould, 1963), domeniu prin excelenţă formativ graţie valenţelor sale de ordin cognitiv şi tehnic deopotrivă.

Cu privire la cel de-al doilea aspect, caracterul relativ recent al deschiderilor amintite, coroborat cu faptul că peste 50% dintre profesorii care predau geografia în şcolile din România, au fost licenţiaţi înainte de 1995, indică că o bună parte dintre aceştia nu au beneficiat, pe parcursul formării lor, de cursuri şi activităţi practice destinate asimilării noilor concepte şi metode. In plus, condiţiile tehnice necesare predării “noii geografii” presupun costuri ridicate şi infrastructuri (aparatura IT, software, baze de date-inclusiv de imagini satelitare etc.) ce nu au putut fi asigurate de majoritatea facultăţilor de profil. In consecinţă, discipline cheie precum Geoinformatica, Analiza şi modelarea prin S.I.G., Teledetecţia, Cartografierea digitală ş.a. fie nu au fost incluse în curricula, fie au fost predate sumar, fără finalităţi certe în absenţa mijloacelor tehnice necesare. În consecinţă, este pe deplin explicabil că o parte însemnată a profesorilor de geografie nu posedă suficiente cunoştinţe si mijloacele tehnice necesare promovării geografiei şcolare ca ştiinţă practic-aplicativă în sensul achiziţiilor sale recente.

Cel de-al treilea aspect, calitatea precară a manualelor de geografie, respectiv concludenţa modestă a mijloacelor şi suporturilor performante de predare, este binecunoscut şi recunoscut cvasiunanim de către profesorii de geografie. Manualele şcolare esenţializează insuficient conceptele şi legile, ce stau la originea diverselor procese şi fenomene geografice, iar mijloacele de învăţământ ce susţin procesul de predare-învăţare sunt preponderent de natură iconografică. Majoritatea absolută a aplicaţiilor asistate de calculator, diponibile la ora actuală, se caracterizează prin simplificări neverosimile şi idealizarea excesivă a realităţii.

2. Scopul proiectului (programului)

În circumstanţele arătate, proiectul „GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei”, în conformitate cu scopul definitoriu al Axei Prioritare 1 („Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”) îşi asumă misiunea de a furniza profesorilor din învăţământul preuniversitar, prin intermediul unui program de perfecţionare acreditat, cunoştinţele, experienţa şi suporturile logistice necesare predării geografiei în conformitate cu actualul său statut ştiinţific şi academic. [mai mult...]